Hoạt động xã hội

Giúp đỡ các gia đình có trẻ em bệnh ưng thư

fmkbbanner large en 04

Chúng tôi đã và đang giúp đỡ gia đình các trẻ em bị ung thư kể từ năm 2010.